วิทยานิพนธ์ โครงการระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียงลำดับตามปีที่สำเร็จการศึกษา)

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
ปีที่สำเร็จ
1

สวภา  เวชสุรักษ์

หลักนาฏยประดิษฐ์ของท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี

2547

2

สาวิตร  พงศ์วัชร์

การสร้างศิลปินเอกโขนยักษ์

2548

3

ไพโรจน์   ทองคำสุก

แนวคิดและวิธีแสดงโขนลิง

2549

4

อนุกูล  โรจนสุขสมบูรณ์

แนวคิดทฤษฎีการฟ้อนล้านนาแบบใหม่

2549

5

รจนา  สุนทรานนท์

นามานุกรมนาฏยศิลปิน : การศึกษาการสืบทอดนาฏยศิลป์สู่กรมศิลปากร

2549