วิทยานิพนธ์ โครงการระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เรียงลำดับตามปีที่สำเร็จการศึกษา)

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
ปีที่สำเร็จ
1
วรรณรุจ  ประจงศักดิ์ การใช้ภาพประกอบโฆษณาที่ใช้จุดเว้าวอนทางเพศสำหรับสินค้าที่มีความเกี่ยวพันต่ำกับเรื่องเพศ
2543
2
ญาดา  ชวากุล การใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของงานออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ จากประวัติศาสตร์เรขศิลป์
2543
3
ธีรวัฒน์  พจน์วิบูลศิริ การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์
2543
4
สุมม   คูสุวรรณี รูปแบบมาตรฐานพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543
5
สุปิติ  จันทร์ประสิทธิ์ การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร
2543
6
ศุภรัก  สุวรรณวัจน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก
2543
7
รณชัย  ยิ้มแย้ม การใช้อารมณ์ขันในภาพโฆษณาทางนิตยสาร
2543
8
อาวิน  อินทวังษ์ การใช้ภาพประกอบเพื่อส่งเสริมบุคลิกตราสินค้าในการโฆษณา
2543
9
มารุต  พิเชษฐวิทย์ การใช้ภาพที่ไม่คาดคิดเป็นเทคนิคช่วยจำในงานโฆษณาทางนิตรสารไทย
2544
10
นาตยา  มณีพฤกษ์ รูปแบบมาตรฐานเรขศิลป์สำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2544
11
อรพันธ์  ภู่มาลา การสร้างบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวัยรุ่นทางสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์
2544
12
ลิตติพร  ลิตติพานิช การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในประเทศไทย
2544
13
สุทธพร  อู่อุดมยิ่ง แนวทางและการออกแบบแบนเนอร์ในเว็บเพจ
2544
14
ศรินดา  ซาลวาลา การออกแบบพื้นผิวหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อการพาณิชย์ผ่านสื่ออินเทอร์เนตสำหรับเด็กวัย 9-12 ปี
2544
15
สุเทพ  จ้อยศรีเกตุ การสร้างสรรค์ภาพอุปมาอุปไมยในงานออกแบบโปสเตอร์
2544
16
มหิศรา  อรุณสวัสดิ์ การใช้สีบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อรสชาติอาหารขบเคี้ยววัยรุ่น
2545
17
มัทนี  ผ่องเนตรพานิช การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อบุคลิกภาพผลิตภัณฑ์สุขอนามัยเจริญพันธ์สำหรับวัยรุ่นหญิง
2545
18
สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล การใช้ความกลัวในสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าเปรียบเทียบซื้อสำหรับคนรุ่นรหัสเอ็กซ์
2545
19
จิตราภรณ์  สีเอียด การใช้องค์ประกอบเรขศิลป์เพื่อสื่อความหมายทางดนตรีคลาสสิกในแต่ละยุค
2545
20
ถิรา  วีรกุล การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับเด็กไทยโดยอาศัยทษฎีการเชื่อมโยงมโนภาพ
2545
21
นิจจัง  ปิงใจ การใช้ออกแบบเรขศิลป์ในรายการข่าวโทรทัศน์
2545
22
ปริญญา  เฟื่องจันทร์ การใช้ภาพประกอบโฆษณาสินค้าสะดวกซื้อ สำหรับกลุ่มชายร่วมเพศทางสื่อนิตยสาร
2545
23
ปรีชา  ทองเหลือง การใช้สีในการออกแบบเว็บไซด์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการการท่องเที่ยวทางทะเลตามบุคลิกต่างๆ
ของนักท่องเที่ยวในช่วงอายุระหว่าง  31-40 ปี
2545
24
ปิยวัฒน์  นนทเวชช์

การออกแบบเรขศิลป์ของสภาพแวดล้อม  ทางสื่อนิทรรศการเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
โดยอาศัยแนวทางของเอดการ์  เดล  (Edgar  Dale)

2545
25
ณัฐพงษ์  หอมแย้ม การใช้ภาพเชิงสัญลักษณ์สำหรับโฆษณาสถาบันทางสื่อนิตยสาร
2545
26
เยาวเรศ  รัตนอักษรศิลป์ การใช้รูปแบบอินเทอร์เนชั่นแนลไทโปกราฟฟิกเพื่อการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร
2546
27
ตติยา  เทพพิทักษ์ การออกแบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับแหล่งท่องเทียวทางทะเลประเภทเกาะในประเทศไทย
2546
28
สมชาย  พ่วงจีน การประยุกต์ใช้แนวทางสถาปัตยกรรมโพสท์โมเดิรน์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์
2547
29
ธนากร  มิลินทสูต โปแกรมเอกลักษณ์องค์กรสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
2547
30
พิทย์พันธ์  สิทธิรักษ์ มาตรฐานการออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสมุนไพรไทย
2547
31
นัยนา  หอมแซ่ม การประยุกต์ใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์เพื่อสื่อวัฒนธรรม ฮิป ฮอป
2547
32
นพรัตน์  กุมภะ การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสื่อการสอนวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2547
33
วราภรณ์  ประจล  การใช้ภาพดึงดูดใจสำหรับการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาร่างกาย
2547
34
พิบูล  ไวจตรกรรม การใช้องค์ประกอบทางเรขศิลป์สำหรับการออกแบบหนังสือพิมพ์สำหรับผู้หญิง
2547
35
นารี  เหลืองวิทิตกูล การสร้างสรรค์ภาพในสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับผลิดภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์ในเชิงกายภาพเป็นจุดขาย
2547
36
ชนะชัย  ช้อยหิรัญ การสร้างสรรค์ภาพโฆษณาสินค้าทางสิ่งพิมพ์โดยใช้แนวนิยมเซอร์เรียลลิสม์
2547
37
กรุณา  ตริยานนท์ การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ
2548
38
ณัฐ  จันทรสิงห์ การออกแบบสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาส่งเสริมสังคม
2548
39
ชัชณี  คุรุภาภรณ์ การซ้ำเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในงานออกแบบเรขศิลป์
2548
40
ชัยชนะ  จารุวรรณากร การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าโดยอาศัยทฤษฎีเกสตัลต์
2548
41
ทรรศมน  ศิริมงคล การออกแบบเรขศิลป์ในหนังสื่อภาพสำหรับเด็กปฐมวัย
2548
42
ธีระยุทธ  เฉยทิม การใช้รูปแบบคอนสตรักชั่นเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพในการออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา
2548
43
มนฤดี  มิตรเจริญถาวร การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้ชาย
2548
44
วีรวรรณ์  จิรโศภิณ การออกแบบเรขศิลป์บรรจุภัณฑ์ชาเพื่อสื่อสารรสและกลิ่น
2548
45
เอกรัตน์  อุ่นใจ การออกแบบสร้างสรรค์โฆษณาเปรียบเทียบในสื่อสิ่งพิมพ์
2548
46
อรรฆพันธ์  เธียรถาวร รูปแบบมาตรฐานเว็บไซด์ของคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
47
กมล  พลอยแดง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการสร้างโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง
และสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันต่ำ
2549
48
ชัยวัฒน์  เสริมสุธีอนุวัฒณ์ การใช้หลักการย้อนยุคในงานออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสถาบัน
2549
49
ณวัฒน์  อินทอง การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับร้านค้าปลีกสมัยใหม่
2549
50
นวรัตน์  สิทธิมงคลชัย การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวินโดว์ ดิสเพลย์ที่สื่อบุคลิกภาพแนวทางศิลปะไคเนติก
2549
51
ตะวัน  ตะวันทัศไนย การใช้แอนิเมชั่นในงานโฆษณ์รณรงค์ทางศาสนา
2549
52
วิศิษฏ์  ศุภางคะรัตน์ การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์โดยใช้ทฤษฎีแฟนตาซี
2549
53
ณพจิต  โกมกาญจน การศึกษาเปรียบเทียบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับอาคารรูปแบบสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่
2550
54
ร้อยโทหญิง สาธิดา  ทศานนท์ การออกแบบมาตรฐานในสื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับกองทัพบก
2550
55
ภัทรพร  อัฉริยะศิลป์ การออกแบบเรขศิลป์สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารประเภทของผลิตภัณฑ์นมโค
2550
56
ไชยสิทธิ  ชาญอาวุธ การสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์โฆษณาสำหรับธุรกิจบริการด้านการเงินและการประกันภัย
2550
57
ขวัญชมัย  สุธรรมพิทักษ์ การใช้หลักโน้มน้าวใจสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
2550
58
ธัชพร  วงษ์เหรียญทอง รูปแบบมาตรฐานฉลากยาของประเทศไทย
2550
59
ธัญธวัช  แพงไธสง การใช้องค์ประกอบและการจัดวางพื้นฐานทางเรขศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ของหลักการทางศาสนาพุทธ (หินยาน)
2551


วิจัยโครงการระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียงลำดับตามปีที่สำเร็จการศึกษา)

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
ปีที่สำเร็จ
1
กรุณี  เต็งประเสริฐ การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับศูนย์การค้าประตูน้ำเซ็นเตอร์
2547
2

ภากร  สุนทรรังษี

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสถาบันดนตรีบำบัด (MUSIC THERAPY)

2547

3

นิชชา  รัตนาธรรมวัฒน์

การออกแบบเรขศิลป์สื่อการสอนคำสำหรับออทิสติกเด็กเล็กสำหรับโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

2547

4

ปิยะวรรณ  ปิ่นแก้ว

การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์อาหาร หจก. น้ำพริกแม่ศรีสำหรับส่งออกในสหภาพยุโรป

2547

5

ยอดขวัญ  สวัสดี

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับระบบป้ายสัญลักษณ์บ้านและสวนแฟร์ 2005

2547

6

กรี  มั่งคั่ง

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

2547

7

กฤชวรรณวรรษ  สุภาพล 

การออกแบบชุดเจ้าสาวเพื่อการปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย

2458

8

กฤษณา  คงเลิศยศ

การออกแบบเครื่องแต่งกายแบบลำลอง  โดยใช้สัญลักษณ์ลายสักแบบตาฮิติ

2548

9

เจริญศรี  ผ่องศรีจันทร์

โครงการออกแบบชุดนอนสตรีให้เหมาะสมตามบุคลิกภาพ ของผู้สวมใส่โดยใช้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายในอดีต

2548

10

ชญานิษฐ์  นิธิเมธางกรู

โครงการออกแบบแฟชั้นสตรีทแวร์สำหรับสตรีกลุมอินดี้ โดยใช้ศิลปะบาโรกเป็นแรงบันดาลใจ

2548

11

ชนานาถ  ปรีติธนสมบัติ

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยรับแรงบันดาลใจจากการดัดแปลงโครงสร้างแพทเทริ์นโซฟา   * ฉ2

2548

12

บุญอารักษ์  รักษาวงษ์

การออกแบบชุดราตรีสโมสร โดยได้รับแรงบันดาลใจจากจังหวะการเต้นรำลีลาศ

2548

13

ทรงวุฒิ  ทองทั่ว

การออกแบบแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จรูปสไตล์อวองการท โดยใช้โครงสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง

2548

14

ปรางค์ฉัตร เสถียรธรรมวิทย์

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายแอคทีฟแวร์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงดนตรีลูกทุ่ง

2548

15

พรเพ็ญ  เจริญชัย

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กผู้หญิงโดยได้รับแรงบันดาลใจจากฮาราจุกุสตรีทแวร์

2548

16

ภาพิท  กาญจนพนัง

การสร้างแบรนด์สินค้าสำหรับสตรีรูปร่างใหญ่ โดยใช้จิตวิทยา Adaptive Regression in the Service of Ego (กรณีศึกษาแนวทางการแต่งกายบาร์บี้)

2548

17

ศมีสสร สุทธิสังข์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับงานกลางคืนโดยใช้แรงบันดาลใจจากศิลปะ  Stained Glass

2548

18

สวรินทร์  สมจิต

การออกแบบเครื่องแต่งกายสปอร์ตแวร์โดยรับแรงบันดาลใจจากเทคนิคพิมพ์ผ่ากิมิโนคาตาโซเมะ

2548

19

อภิตา  ไพบูลย์

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทแวร์เพื่อกลุ่มฮิป โดยแรงบันดาลใจจากมิวสิควีดีโอ
ทูไนท์ ทูไนท์ วงเดอะแสมชชิ่งพั้ทคิม

2548

20

ไอย์รีล  บุญไชย

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายวัยรุ่น สไตล์ฮิปปี้ยุค 70 ที่ตกแต่งด้วยศิลปะการถักทอ

2548

21

สุรชาติ  เฉยพ่วง

โคงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีแวร์สำหรับบุรุษในกลุ่ม เมโทรแมน, รักร่วมเพศ, และรักร่วมเพศแบบไม่เปิดเผยตัวโดย ได้รับแแรงบัดดาลใจมาจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์

2548

22

เพ็ญนภา   งามเลิศ

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้กฎจราจรสำหรับวัยรุ่น

2549

23

ฑิฆัมพร  ศรีอนันต์ 

การออกแบบเครื่องแต่งกายวัยรุ่น Unisex  ที่ได้รับแนวทางจากการทำศัลยกรรมตกแต่ง

2550

24

สุพรรณี  พุมมา

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีวัยทำงานตอนต้น โดยใช้เทคนิคกรรมวิธีการพับกระทงลอย

2550

25

กนกวรรณ  พวงสมบัติ

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีโดยใช้แรงบันดลใจงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปทรงอิสระของเวอร์เนอร์  แพนตอน

2550

26

ธนนันท์   อุ่นกาศ

การออกแบบเครื่องแต่งกายสไตล์ฟั่งค์ร็อคโดยใช้รูปแบบมาจากภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2550

27

นพอนนต์   วราสุวรรณรัตน์

การออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรีสำหรับสาวประเภทสองเพื่อเสริมสร้างสรีระความเป็นผู้หญิง

2550

28

อุรชา  อมรเวช

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ปรับเปลี่ยนจากชุดคลุมท้อง

2550

29

ณัฐชยา  เปียแก้ว

การออกแบบชุดลำลองกึ่งทางการด้วยผ้าดิบ

2550

30

เมย์  รุ่งดิลกโรจน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากอิธิพล

2550

31

ธีมาพร  คงพล

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีวัยทำงานตอนต้นเพื่อสร้างแรงดึงดูดทาเพศโดยใช้แรงบันดาลใจ-จาก  Egon  Schiele

2550

32

รุ่งฟ้า  ดำเนินสดวก

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีจากเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานผลิตชุดชั้นใน

2550

33

สขิลา  วัฒนศรี

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีที่มีโครงร่างเป็นรูปสามเหลี่ยม

2550

34

ภาพพิมพ์  มูลพฤกษ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีจากรูปแบบงานจักสานประเภทมัณฑนภัณฑ์ ของศิลปะร่วมสมัย

2550

35

ธิวา  ธีรนพรัตน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่มีรูปร่างผอมมากกว่าปกติ

2550

36

สุกัญญา  แสงวิทยเวช

การออกแบบชุดชั้นในเต็มตัวให้สอดคล้องกับชุดชั้นนอกและบุคลิกภาพของผู้สวมใส่แต่ละกลุ่ม

2550

37

อารยา  ว่องทวีเจริญพร

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีที่มีทรวงอกเล็ก  โดยใช้เทคนิคการตัดกระดาษ

2550

38

กรรณานุช  โพธิ์ทอง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำหรับวัยรุ่นญี่ปุ่นย่านฮาราจุกุเพื่อการส่งออก

2550

39

สุคิด   เหมศักดิ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายยูนิเซ็กส์ที่สามรถปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อประโยชน์ในการเดินทาง

2550

40

ภานุวัฒน์  ชุบไธสง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้กระแสวัฒนธรรมการแต่งกายญี่ปุ่น

2550

41

ชาญชัย  นาคะเลิศกวี

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไอดีไซน์

2550

42

พัชรี  พันธุ์ยางน้อย

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

2550

43

รัตนา  สมบัติรุ่งเรือง

การออกแบบเรขศิลป์โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคนกรุงเทพฯ

2550

44

วรวิทย์  หวังอารยกุล

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับโครงการ Wishing Well

2550

45

ทัดดาว  ภัคพยัต

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดไปงานกึ่งลำลองเพื่อรองรับสภาวะแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดปรากฎการเรือนกระจก

2550

46

จรรจิรา  ช่างกระจ่าง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผ้าที่พิมพ์เสียจากโรงพิมพ์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งคอสเพลย์

2551

47

ณัชชา  ธีรเกตุ

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้หลักการ  Repetition

2551

48

ประกาศิต  แก้วรากมุข

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีจากผ้าพื้นเมืองขแงชาวไทลือ อำเภอแม่จัน  จังวัดเชียงราย

2551

49

ปรัชญา  พิระตระกูล

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่สามารถปลับเปลี่ยนโครงสร้างให้สวมใส่ได้ทั้งเด็กหญิงตอนปลายและวัยรุ่นหญิงตอนต้น

2551

50

ปริญญากร  นานทิน

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสปอร์ตกูตูร์จากโครงสร้างชุดกีฬา

2551

51

ปรียานุช  นิ่มสกุลจันทร์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยในศตวรรษที่21

2551

52

พรนารี  ชัยดิเรก

การออกแบบเครื่องแต่งกายแบบทูอินวัน (TOW in One ) ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยใช้หลักการพับแบบ
แอคคอร์เดียน 
(Accordian Fold)  และแรงบันดาลใจจากงานสถาปัตยกรรมเมกะ สตรัคเจอร์  รูปแบบดีคอนสตรัคชั่น   (Mega-
Structure Deconstruction)

2551

53

พันธิตรา  พรพรหมชัย

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสตรีทแวร์ โดยประยุกต์แนวทางการแต่งกายจากยุคเอดเวอร์เดียน

2551

54

วชิราพรรณ  สีห์โรหิจจ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีวัยรุ่นที่มีทรวงอกใหญ่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะอ๊อป อาร์ต (Op  art)

2551

55

ศลิษา  สิงห์โตทอง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูป  โดยพัฒนาจากเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า

2551

56

สรพงษ์  งิ้วทอง

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยใช้แนวความคิดจากศิลปกรรมในวัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร

2551

57

สุวิธธ์  สาดสังข์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีปาร์ตี้ตามแนวทฤษฎีการลอกเลียนแบบธรรมชาติของอลิสโตเติล
และแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

2551

58

อภิฤดี  อนันตพันธ์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิมสไตล์สตรีท กูตูร์

2551

59

ขวัญใจ  สุขก้อน

โครงการออกแบบเรขศิลป์สำหรับ  ไลฟ์  ปาร์ค

2551

60

แดน  อุตรพงษ์

โครงการออกแบบเรขศิลป์สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการคริสตัลดีไซน์เซนเตอร์

2551

61

ณัทธรา  อัศวโกเมนกูล

โครงการออกแบบเรขศิลป์สำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอ็มเฮิร์บ  (Mherb)

2551

62

นารี  ไชยรัตนตรัย

โครงการออกแบบเรขศิลป์อัตลักษณ์องค์กรโดยใช้เอกลักษณ์ในสมัยรัชการที่ 5 กรณีศึกษา :
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

2551

63

บุญญาณิศา  อภิพงษ์ ตันติพิบูลย์

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับสาวประเภทสองแบบ  Transsexual

2551

64

วราวุฒิ  ธานีรัตน์

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้  Discovery learning library

2551

65

วีรวัฒน์  วีระประดิษฐ์

โครงการออกแบบเรขศิลป์สำหรับสายการบินแอร์ฟินิกซ์

2551

66

อัศวิน  ศิริฤดีภรณ์

โครงการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โดยใช้ การออกแบบแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศสกรณี :
ห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม

2551

โครงการระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เรียงลำดับตามปีที่สำเร็จการศึกษา)


ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อวิทยานิพนธ์
ปีที่สำเร็จ
1

นัฐิกา  นิยมวานิช

โครงการออกแบบเรขศิลป์เพื่อบ่งบอกบุคลิกภาพบนบรรจุภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับร้านกายกับใจ

2547

2

กฤตวิทย์  กฤตมโนรถ

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับนิตยสารสยามรัฐ สัปดาหวิจาร

2548

3

ดวงรัตน์  ด่านไทยน่า

การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสำหรับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในเชิงธุรจิก  มูลนิธิโครงการหลวง

2548

4

ศิลปชัย  พุฒพันธ์ 

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับนิทรรศการเรือไทย

2548

5

สุขสิทธิ  พิสิฐสิริกุล

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับผลิตภัณฑ์  “ กรีน  เฟรช ไฮไดรพอท”

2548

6

ธีระศักดิ์  อัชฌายะสุนทร

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับกลุ่มเยาวชนเนกขัมมบารมี  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

2548

7

สหภพ  กลีบลำเจียก

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2548

8

สิริทัด เตชะพะโลกุล

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ บางกอก 2007

2548

9

ศิริพร บัณฑิตวัฒนาวงศ์

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับร้านผ่านฟ้าบุ๊คสโดร์

2548

10

พิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ

การออกแบบเรขศิลป์ประเภทภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายการ  Big Breakfast- ทางแชลแนว วี ไทยแลนด์

2548

11

ขวัญชัย  กฤตพิชญ์นันท์

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับร้านขายอาหารอิสานประเภทฟาสต์ฟูดนายมะละกอ (Mr .Papaya)

2549

12

ณัฐวุฒิ  เลื่อนไธสง

การออกแบบเรขศิลป์เคลื่อนไหวสำหรับบทนำภาพยนตร์

2549

13

ฌาน  คณาสารสมบัติ

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสลากแบบขูด                 

2549

14

เกศสุดา  เมธีวีวัฒน์

การออกแบบเรขศิลป์เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างตราสินค้า(rebranding)สำหรับชุดชั้นในตรากุลสตรี

2549

15

พัชระฉัตร  พัฒนพีระเดช

การออกแบบเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมการขายกระดาษแฟนซี ของบริษัทแฟนซีเปเปอร์ จำกัด ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักออกแบบเรขศิลป์

2549

16

พิพัฒน์  สุทธิชัยพฤกษ์

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับอุทยานการเรียนรู้ ทีเค พาร์ค

2549

17

อัศวิน  โอกาด้า

การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมกับเด็กวัยรุ่น

2549

18

อิสริยา  โสตถิพันธ์

การออกแบบเรขศิลป์สื่อแนะแนวการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ทางด้านการออกแบบ

2549

19

กอบกิจ   จำจด

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแบรนด์นูกา ( NOOKA )

2550

20

กุลวรางค์  ภักดี

โครงการออกแบบเรขศิลป์สำหรับขนส่งมวลชนเชียงใหม่

2550

21

จุฑาทิพ  เกตุเทพา

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสื่อโฆษณาปะชาสัมพันธ์แบรนด์ BSC-PURE CARE

2550

22

ชวาลิน  ปู่แก้วสำราญ

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับต่อต้านการทำภาวะโลกร้อน ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)

2550

23

นันทพร  มีทรัพย์

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญีปุ่น

2550

24

พงษธร  เครือฟ้า

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสถาบันพัฒนานักสืบอกชน

2550

25

วรพล  ยวงเงิน

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสมาคมพิทักษ์สัตว์

2550

26

บวรัตน์  แจ้งสว่างศรี

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับสารคดีโฟโต้ไลบรารี่

2550

27

เอกลักษณ์  เพียงพนาเวช

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับ บริษัท คัดสรรดีมาก จำกัด บริษัทจัดจำหน่ายแบบตัวพิมพ์ไทยดิจิตอล

2550

28

ภาดร  เกษรทอง

โครงการออกแบบลักษณะตัวละครสัตว์หิมพานต์เพื่อนำไปใช้ในเกม

2551

29

ลติกา  จงเกื้อตระกูล

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับโรงรียนดนตรีสยามกลการ ( Yamaha Music School )

2551

30

เอก  อครประเสริฐกุล

การออกแบบเรขศิลป์ สตรีทแวร์  ที่เหมาะสมกับวัยรุ่นไทย งานทีนไทยสตรีทแวร์

2551